HR poradenstvo

icon

Assessment a development centrum

AC/DC pomáhajú odhaliť schopnosti, zručnosti, vedomosti, skúsenosti a postoje zamestnancov a identifikovať ich slabé i silné stránky. Zrealizujeme ich pre Vás pokiaľ potrebujete obsadiť voľnú pozíciu, zhodnotiť potenciál pracovníka, plánovať jeho kariérny rast, či identifikovať manažérske talenty.

icon

Personálne a organizačné audity

Jedná sa o systematický súbor aktivít, ktoré na základe požiadaviek klienta zanalyzujú aktuálny stav v organizácii. Audity napomáhajú spoločnostiam zlepšiť výkonnosť a efektivitu, a to tak na základe identifikovania možností rozvoja jednotlivcov ako aj samotnej organizácie.

icon

Strategický rozvoj ľudských zdrojov

Ponúkame klientom pohľad na rozvoj a zvyšovanie schopností základného kapitálu spoločností, teda zamestnancov, nakoľko tí sú zdrojom konkurenčnej výhody. Navrhujeme plány rozvoja s ohľadom na potreby a možnosti spoločnosti v prepojení na strategický manažment.

Nástroje,
ktoré používame v rámci HR poradenstva.

symbol

Štruktúrované interviews

Štruktúrované rozhovory zameriavame na zhodnotenie kľúčových momentov profesionálnej kariéry, postojov k základným pracovným hodnotám, prioritám a osobnému výhľadu do budúcnosti. Dôraz kladieme na behaviorálnu zložku, ktorá má preveriť kompetencie osoby v reálny zažitých situáciách.

symbol

Role playing

Aktivity zamerané na vcítenie sa do iných rolí nám dávajú odpovede na otázky, aké správanie môžeme očakávať u kandidáta v reálnych pracovných situáciách. Na základe vopred definovaných požiadaviek nasimulujeme situácie, ktoré budú podnecovať účastníkov k prejaveniu zručností požadovaných kompetencií.

symbol

360°

360 stupňová spätná väzba hodnotí kvality pracovníka. Hodnotenie je realizované jeho podriadenými, kolegami i nadriadenými, poprípade klientmi. Komplexným hodnotením získame objektívny obraz o reputácii konkrétneho zamestnanca s identifikáciou jeho možného rozvoja.

symbol

Case studies

Prípadové štúdie preveria schopnosť uvádzača myslieť v súvislostiach, vyhodnocovať fakty, posudzovať javy, plánovať vývoj a navrhovať riešenia. Vytvárajú reálne alebo takmer reálne komunikačné situácie, v ktorých sa preveria kompetencie hodnoteného.

symbol

Psychodiagnostika

Na predikovanie správania jednotlivcov a odhalenie ich potenciálu pracujeme s psychodiagnostickými nástrojmi metodiky HOGAN (HPI, HDS, MVPI). Cieľom ich využitia je znižovanie fluktuácie zamestnancov a zvyšovanie produktivity  prostredníctvom prijímania správnych ľudí, rozvíjania kľúčových talentov a vyhodnocovanie leadership potenciálu. 

symbol

Shadowing

V rámci hľadania optimálnych riešení ponúkame „tieňové“ hodnotenie aktivít, správania a manažovania jednotlicov, ktoré prispieva ku konštruktívnej analýze realizovaných procesov a dáva konkrétny obraz o výkone práce zamestnanca. Shadowing analyzuje oblasti práce, ako sú napr. time manažment, rozhodovanie, delegovanie, …

Cieľové skupiny

Jednotlivci
Tím
Organizácia